Đêm nằm tâm sự vối Cảnh phí bảo hiểm vật chất xe ô tô

Anh cũng biết, bó mẹ em rất sợ gia ! ấy. Ồng bảo hiểm ô tô anh của bảo hiểm ô tô em cũng muốn thu xếp cho yỏn chuyện.

Em rất lo. Theo anh thì nôn tù chối bằng phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô cách nào?Ông chẳng biết nói thế nào chi an phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô ủi chung chung:Em đừng lo, ta sẽ liộu. Ông nói thế, mà chẳng biết liệu như thố nào.

Ônc vừa ho chuyện ra là cả gia dinh đồu phán đói và ông cụ thì dứt khoát bảo:Nhà này là ~~thế gia vọng tộc~~, tao.

Còn như mày thích thi cứ từ bỏ nhà này mà đi. Đêm nằm tâm sự vối Cảnh. Cành khuyên ông hãy quen chuyện này di. Trong lúc tuổi trỏ càn phải hưòng vào nhũng chí lốn, Cảnh kề cho ỏng nghe nhũng ngưòi thanh niên Hà Nội dã chiến dấu. Bây giò những ngưòi này đã rút ra phí bảo hiểm vật chất xe ô tô khỏi thành phỏ tiến phí bảo hiểm vật chất xe ô tô hành cuộc kháng chiến và chẳng bao lâu nữa họ sẽ quay trử . ạp tháng 8 bây giô. về giải phóng Thủ dô. Chính họ mói là những ngưòi tự do, có dủ sức định đoạt mọi việc ké cả những việc riêng của đòi mình. Ông như bị hút vào những câu chuyện của Cảnh và trong đầu óc ông lấp lánh hai chữ: Tự do. Ông ngỏ lòi Cảnh muốn thăm lại Thanh Hóa thăm ngưòi mẹ đã nuôi ông thuở bé. Cảnh đã chuẩn bị đày đủ cho ông mọi thú cằn thiết.

Một buổi tối mùa đông, ông dã bỏ nhà theo Cảnh. Trưóc khi đi, ông chi để lại mảnh giấy ghi mấy chữ: ~~Con đi. Đừng tìm. Ngày ve, con sẽ tự quyết định được mọi việc.

Share This Post:

Add Comment